Barion Pixel
25.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES!
Ft

Aroza kerékpár Nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője

A Csak a Mentes Nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a ”Cudy Future Kft. (Naturcleaning)” (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kéz u. 8.; cégjegyzék szám: 15-09-076452), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") végzi. A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban tekinthető meg: https://www.facebook.com/privacy/explanation . A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

Az Instagram önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban tekinthető meg: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 .

A Játék szervezésében és lebonyolításában az Instagram semmilyen módon nem vesz részt.

A játékban való részvétel a Játék jelen Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

2. Ki vehet részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, Magyarországi lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal, illetve saját, Instagram, Facebook profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. A Játékban nem vehetnek részt a 2.2. pontban meghatározott személyek.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook és Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook és Instagram oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon feltöltött fényképét, illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama:

A játék 2023. szeptember 11. napjának 00 óra 00 percétől 2023. október 10. napja 23 óra 59 percéig tart.

4. A Játék menete, a Nyeremény;

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez minimum 25.000 Ft értékben kell vásároljon a www.naturcleaning.hu weboldalon, ezzel automatikusan részt vesz a sorsolásban..

A nyertes Játékosokat a Szervező sorsolás útján választja ki. A nyertes egy AROZA NAVIRA NŐI KERÉKPÁR-t (https://www.kerekparguru.hu/aroza-navira-noi-kerekpar-royal-pezsgo-3d-metal-19) kap a Szervező által.

A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook és Instagram profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook, Instagram profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos a Facebook, Instagram által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy a Szervezővel, Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, játékos köteles a Szervezőt a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyereménynek a felajánló általi továbbítására terjed ki, az igénybevételhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem tartozik a kötelezettségei közé.

A Szervező tájékoztatja a játékosokat, hogy a Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és ilyen igény utólag sem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

The nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolító a játék menetet teljesítő személyek közül véletlenszerűen sorsolA sorsolás időpontja: 2023. október 11. 11:00. A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:

Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről a nyereményjátékot meghirdető Facebook és Instagram poszt alatti kommentszekcióban értesíti, a nyertesek kisorsolását követően – 2023. október 11-én 11:00 –, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 12 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 12 órán belül köteles e-mailben, a cudyfuture@gmail.com címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által, s Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről a nyereményjátékról szóló Facebook és Instagram poszt alatti kommentszekcióban értesíti, a nyertesek kisorsolását követően majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 12 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, a cudyfuture@gmail.com címre visszajelezni a Szervező részére.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, s ez alapján kártérítési igénnyel sem élhet.

4.4. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének, átvételének részleteit a Szervező a nyertessel e-mailben, a cudyfuture@gmail.com címre írt e-mail válaszüzenetében egyezteti vagy telefonon: +36 70 428 1213. A nyeremény kézbesítettnek minősül, ha az elektronikus e-mail-en olyan igazolás érkezik vissza a Szervező felé, amelynek értelmében a nyertes által megadott e-mail címre a nyereményt tartalmazó e-mail megérkezett.

A nyertes Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény felajánlóival szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A nyertes Játékos a jelen Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékos nevét és profilképét. A Szervező kérésére a nyertes Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot és Instagram-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook, Instagram rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Instagram, Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.

Az adatszolgáltatás nem a Facebook és Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Facebook és Instagram oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a cudyfuture@gmail.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a ”Cudy Future Kft. (Naturcleaning)” (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kéz u. 8.; cégjegyzék szám: 15-09-076452), a Vegán Workshop Nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Minden Játékos esetében:

· Játékos (érintett) Facebook és Instagram profil neve,

· Játékos Facebook és Instagram profil képe

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is.

Az érintett hozzájárulása a fénykép elhelyezésével lép érvénybe.

Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a fénykép törlésével vagy a 3.) pontban megadott elérhetőségek valamelyikére megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Facebook, Instagram név és Facebook, Instagram profilkép adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertes azonosítása).

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook, Instagram).

Nyertes Játékos esetében:

· Teljes név

· Születési dátum

· E-mail cím

· Telefonszám

· Kézbesítési cím

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése).

3. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 4400 Nyíregyháza, Kéz u. 8. postai címen, vagy a cudyfuture@gmail.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

4. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook és Instagram tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a cudyfuture@gmail.com e-mail címre, vagy a
4400 Nyíregyháza, Kéz u. 8. szám alatti postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

· bíróságnál.

6. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Nyíregyháza, 2023. június 19.

crossmenuchevron-down