Barion Pixel
25.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES!
Ft

A Vegán Workshop Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője

A Vegán Workshop Nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a ”Cudy Future Kft. (Naturcleaning)” (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kéz u. 8.; cégjegyzék szám: 15-09-076452), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") végzi. A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban tekinthető meg: (https://www.facebook.com/privacy/explanation). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.
A játékban való részvétel a Játék jelen Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

2. Ki vehet részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, Magyarországi lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal, illetve saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. A Játékban nem vehetnek részt a 2.2. pontban meghatározott személyek.
Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon feltöltött fényképét, illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama:

A játék 2022. február 01. napjának 18 óra 00 percétől 2022. február 6. napja 15 óra 00 percéig tart.

4. A Játék menete, a Nyeremény;

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez a játékosnak meg kell jelölnie azt a személyt, akivel el szeretne menni a 2022.02.07-én 17:00 órától tartandó Vegán workshopra. A nyereményjátékhoz kapcsolódó kreatív a Naturcleaning Facebook oldalára kerül feltöltésre.
A nyertes Játékost a Szervező sorsolás útján választja ki. A nyertes egy darab páros belépőt nyer a Vegán workshopra. Összesen 1 nyertes kerül kihirdetésre a Szervező által.
A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos a Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy a Szervezővel, Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, játékos köteles a Szervezőt a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyereménynek a felajánló általi továbbítására terjed ki, az igénybevételhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem tartozik a kötelezettségei közé.
A Szervező tájékoztatja a játékosokat, hogy a Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és ilyen igény utólag sem érvényesíthető.
A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:
A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolító a játék menetet teljesítő személyek közül véletlenszerűen sorsol. A sorsolás időpontja: 2022. február 6. 15:00. A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának

feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről egy Facebook posztban értesíti, a nyertesek kisorsolását követően – 2022. február 6-án 15:00 –, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 12 órán belül köteles e-mailben, az cudyfuture@gmail.com címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által, s Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről a nyereményjátékról szóló Facebook poszt alatti kommentszekcióban értesíti, a nyertesek kisorsolását követően – 2022. február 7-én 08:00 – majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 12 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, az cudyfuture@gmail.com címre visszajelezni a Szervező részére.
Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, s ez alapján kártérítési igénnyel sem élhet.

4.4. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének, átvételének részleteit a Szervező a nyertessel e-mailben, az cudyfuture@gmail.com címre írt e-mail válaszüzenetében egyezteti vagy telefonon: +36 70 678 94 05. A nyeremény kézbesítettnek minősül,

ha az elektronikus e-mail-en olyan igazolás érkezik vissza a Szervező felé, amelynek értelmében a nyertes által megadott e-mail címre a nyereményt tartalmazó e-mail megérkezett.
A nyertes Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény felajánlóival szemben érvényesítheti.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.
A nyertes Játékos a jelen Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékos nevét és profilképét. A Szervező kérésére a nyertes Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja a felelősségét a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.
Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Instagram oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az cudyfuture@gmail.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a ”Cudy Future Kft. (Naturcleaning)” (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kéz u. 8.; cégjegyzék szám: 15-09-076452), a Vegán Workshop Nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Minden Játékos esetében:
· Játékos (érintett) Facebook profil neve, · Játékos Facebook profil képe
Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is.
Az érintett hozzájárulása a fénykép elhelyezésével lép érvénybe.
Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a fénykép törlésével vagy a 3.) pontban megadott elérhetőségek valamelyikére megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
Facebook név és Facebook profilkép adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertes azonosítása).
A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).
Nyertes Játékos esetében:

· Teljes név
· Születési dátum
· E-mail cím
· Telefonszám
· Kézbesítési cím
Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése).

3. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 4400 Nyíregyháza Bujtos utca 49. 2/9 postai címen, vagy az cudyfuture@gmail.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

4. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja az cudyfuture@gmail.com e-mail címre, vagy a
4400 Nyíregyháza, Kéz u. 8. szám alatti postai címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) · bíróságnál.

6. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.
Nyíregyháza, 2022. február 1.

Adatkezelők

crossmenuchevron-down